021-44000720

واحد فروش

sale@aralmet.com

021-44099045

واحد امور مشتریان

021-89775126

فکس و ارسال مدارک

form@aralmet.com

021-91016598

پشتیبانی فروش

از 7 صبح تا 1 بامداد

021-91012786

داخلی 4

سوالات

021-9101286

داخلی 2

پشتیبانی 24ساعته